ANBI

Geven aan cultuur kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Keunstwurk heeft een ANBI status. Een ANBI status houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Geefwijzer op de website van het Ministerie van OCW www.daargeefjeom.nl

Naam
-    Stichting Keunstwurk

KVK nummer
-    41004471

RSIN/fiscaal nummer
-    80.17.54.161

Contactgegevens
-    Bezoekadres
     Wissesdwinger 1
     8911 ER  Leeuwarden
-    Postadres
     Postbus 1288
     8911 ER  Leeuwarden
-    Telefoon
     058-2343434
-    Emailadres
     info@keunstwurk.nl

Bestuurssamenstelling
Skelte Brouwers, voorzitter
Fonny Krol-Postma, secretaris
Johan Vlasman, penningmeester
Peter van den Broek
Margriet van Zonneveld - Drost 
Hester Witteveen


Beleidsplan
Beleidsplan 2017 - 2020 - Kunst kleurt iedereen 

Beloningsbeleid
Keunstwurk volgt integraal de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de toekenning van de salarissen en vergoedingen vormen de in de cao genoemde functieprofielen en de daarbij behorende salarisschalen en de regelingen voor vergoedingen de basis. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Doelstelling
Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân en actief in muziek, theater, dans, beeldende kunst, design en multidisciplinaire projecten.
Keunstwurk verbindt en versterkt. Keunstwurk stimuleert samenwerking en levert informatie, advies en ondersteuning aan organisaties en inwoners van Fryslân. Doel is het bevorderen van cultuurparticipatie en stimuleren van de  culturele ontwikkeling in een doorgaande lijn, om zo de identiteit en leefbaarheid van Fryslân te versterken.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.